پرسشنامه روابط موضوعی بل


پرسشنامه روابط موضوعی بل بل و همکارانn

مشخصات فایل پرسشنامه روابط موضوعی بل

نام نویسنده:
بل و همکاران
نام لاتین:
Bell's Object Relation Inventory-BORI
سال انتشار:
تعداد سوالات:
45
قالب فایل پرسشنامه:
Word
روایی و پایایی:
دارد
روش نمره گذاری:
دارد
مقیاس نمره گذاری:
2 درجه ای طیف لیکرت
تفسیر:
دارد
تعریف مفهومی:
دارد
اسامی مولفه ها:

پرسشنامه روابط موضوعی بل دارای چهارخرده مقیاس شامل بیگانگی، دل بستگی ناایمن، خودمیان بینی، بی کفایتی اجتماعی می باشد

قالب فایل سوالات پرسشنامه روابط موضوعی بل

روش نمره گذاری پرسشنامه روابط موضوعی بل به طور کامل آماده شده است و در داخل فایل توضیح داده شده است.

معرفی پرسشنامه روابط موضوعی بل

پرسشنامه روابط موضوع بل(BORI) بخشی از پرسشنامه 90 گزینه ای روابط موضوعی و واقعیت سنجی بل(BORRTI) است. پرسشنامه روابط موضوع بل هم برای جمعیت بالینی و هم غیربالینی استاندارد شده است و در پژوهشهای بسیاری در حوزه روابط بین فردی و در تشخیص و پیش بینی آسیب های روانی به کار رفته است. 

مقیاس روابط موضوع بل(BORI) در سنجش کار کرد ایگو (کیفیت روابط موضوعی و واقعیت آزمایی) ریشه دارد که پیشتر توسط بل و همکاران (۱۹) شکل گرفته بود. آزمون روابط موضوع بل در اصل برای اندازه گیری اثرات بالینی درمان روانکاوی دراز مدت برای اسکیزوفرنيا طراحی شد، اما در بسیاری از زمینه های پژوهشی در آسیب شناسی روانی و رفتار بهنجار کابرد یافته است. تبیین های نظری و بالینی که دیدگاه روابط موضوعی را به کار برده اند، فرضیه های روشن و مهمی برای موقعیت های مختلف آسیب شناختی (مانند اسکیزوفرنيا ، افسردگی، خودشیفتگی و اختلال شخصیت مرزی ۱۳) فراهم کرده اند (1). 

آزمون روابط موضوعی بل برای سنجش آن دسته از کار کردهای ایگو روابط موضوعی و واقعیت آزمایی) طراحی شده است که نقش اساسی در تبیین مدل روانکاوی سلامت روان و بیماری دارد. فروید (۲) در نظریه ساختاری ذهن، خاطر نشان ساخت که ایگو کارکردهای زیادی دارد و هدف آن محافظت از شخص، به وسیله میانجی گری میان نیروهای درونی و انتظارات واقعیت بیرونی است. این نیروهای درونی شامل سوپر ایگو و ایده هستند که اغلب خارج از حیطه آگاهی در ناهشیار باقی می مانند.

پرسشنامه روابط موضوع بل  BORI دارای 45 ماده است که به صورت صحیح و غلط به آن پاسخ داده می شود و از طریق چهارخرده مقیاس ارزیابی دقیق و معتبری از روابط موضوعی ارائه می دهد که این خرده مقیاسها عبارتند از: بیگانگی، دل بستگی ناایمن، خودمیان بینی، بی کفایتی اجتماعی. نحوه پاسخگویی به پرسشنامه روابط موضوع بل به این نحو است که بر مبنای راهنمای ارائه شده آزمودنی برای هر یک از سوالات پاسخ صحیح یا غلط را انتخاب می کند، بر حسب کلید پرسشنامه، گزینه صحیح نمره یک می گیرد و برای برخی دیگر گزینه غلط نمره یک می گیرد. جمع نمرات سوالات مربوط به هر خرده مقیاس نمره رد را در هر یک از آنها مشخص می سازد(34). بل و همکاران(33). درباره پایایی و روایی پرسشنامه روابط موضوع بل گزارش نمودند که این ابزار از این جهت که قادر به تفکیک جمعیت بالینی می باشد، از درجه بالایی از اعتبار تفکیکی برخوردار می باشد و همچنین از لحاظ همبستگی بالای آن با دیگر ابزارهای سنجش آسیب پذیری روانی، اعتبار همزمان قابل قبولی را برای آن برآورد نموده اند. در پژوهشی دیگر با استفاده از پرسشنامه روابط موضوع بل ، اختلال شخصیت مرزی را از نظر الگوهای مخرب روابط موضوعی، از دیگر گروه ها که شامل بیماران مبتلا به اختلالات خلقی و اسکیزوفرنیا بود، متمایز کردند. بررسی مقدماتی روایی و پایایی پرسشنامه روابط موضوع بل توسط هادی نژاد و همکاران(35) صورت گرفته است. آنها ضریب آلفای کرونباخ را برای بی کفایتی اجتماعی، خودمحوری، دل بستگی ناایمن و بیگانگی به ترتیب 68/0، 74/0 ، 74/0 و 85/0 گزارش کردند. همچنین، همبستگی بین سیاهه 90 سوالی علائم فرم بازنگری شده SCL-90-R  و خرده مقیاسهای این پرسشنامه بین 31/0 تا 68/0 بود(35).

منبع:

عینی و همکاران(1397).اثربخشی درمان شناختی-تحلیلی بر قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. مجله پزشکی ارومیه، دوره 29، شماره اول. صص. 1-11

نمونه سوالات پرسشنامه روابط موضوعی بل :

1- دست کم یک رابطه رضایت بخش و پایداری دارم.
2- اگر شخصی از من خوشش نیاید، تمام سعی ام را می کنم که در قبالش خوب باشم.
3-ما می خواهم همیشه بدور از اجتماع باشم.
4- ممکن است هفته ها منزوی باشم و با هیچ کسی صحبت نکنم.
5-برخی اوقات آزار و اذیت کردن افراد نزدیکم را متوقف می کنم.
6- اغلب دیگران مانند بچه با من رفتار می کنند تا یک بزرگسال.
7- اگر فردی که من دوستش دارم از پیشم برود، دلم برایش تنگ می شود.
8- می توانم اختلافات موجود در خانه را بدون به هم زدن روابط خانوادگی حل کنم.
9- از اینکه مورد انتقاد قرار گیرم به شدت حساس هستم.
10- یکی از لذت های مخفی من اعمال قدرت به دیگران است.
11- گهگاهی دوست دارم برای رسیدن به هدفم هر کاری را انجام دهم.
۱۲ -در صورتی که فردی که من را دوست دارد تمام توجهش به من نباشد آزرده خاطر و ناراحت میشوم.
۱۳- اگر با فردی صمیمی شوم و مرا بی اعتماد کند، از اینکه این اتفاق افتاده است از خودم متنفر میشوم.
۱۴ -صمیمی شدن با افراد برایم سخت است.
15- زندگی جنسی ام رضایت بخش است.
16- سعی می کنم بیشتر همانی شوم که دیگران از من انتظار دارند.
۱۷- اینکه وارد شدن در ارتباطی چقدر بد است برایم مهم نیست و سعی می کنم آن را ادامه دهم.
18-تاثیری در زندگی اطرافیانم ندارم.
۱۹-احساس می کنم وقتی افراد دیگر را نمی بینم، آنها وجود ندارند.
20- افراد زیادی را در زندگی ام اذیت کرده ام.
21- در زندگی فردی را دارم که می توانیم احساسات درونی مان را به یکدیگر باز گو کنیم.
22- مشکلات و تعارضات مشابهی در ارتباطاتم با دیگران اتفاق می افتد و برایم مهم نیست که باز هم تکرار شوند.
۲۳-بسیار علاقه دارم طوری با یک فرد ارتباط داشته باشم که گویا به صورت کامل در تسخیر همدیگر هستیم.
24- ارتباطات با سایرین تنها زمانی برایم رضایت بخش است که همیشه با آنها باشم.
25-درباره دیگران قضاوت های بسیار خوبی دارم.
26- ارتباطاتی که با جنس مخالف داشتم همیشه به یک شکل خاتمه پیدا کرده اند.
27- دیگران بارها سعی در تحقیر کردن من دارند.
28- عموما در تصمیم گیری هایم به دیگران تکیه می کنم.
29- معمولا از این که به فردی اعتماد کردم پشیمان هستم.
30- هنگامی که از دست فردی که با وی صمیمی هستم عصبانی می شوم، قادرم در باره عصبانیتم با وی صحبت کنم
31-بهترین راه برای رسیدن به آنچه که می خواهم، کنترل کردن و تحت نفوذ در آوردن دیگران است.
32- اغلب هنگامی که در کنار جنس مخالفم هستم، معذب و پریشانم.
33- اغلب از اینکه از چیزی یا فردی محدود شوم، نگران هستم.
34- احساس می کنم مجبور هستم از بودن کسی لذت ببرم حتی اگر آنها مرا طرد کنند یا به من اهمیت ندهند.
35-گهگاهی به مدت چند ماه نه با هیچ کس حرفی میزنم و نه به دیدن کسی می روم.
36- بسیار حساسم به این که افراد مهم زندگی ام به من اهمیت ندهند یا طردم کنند.
37- پیدا کردن دوست برایم سخت نیست.
۳۸-نمی دانم باید چگونه با جنس مخالف دیدار داشته باشم و حرف بزنم.
39- هر وقت نمی توانم با فردی صمیمی شوم تا هر آنچه که می خواهم را برایم انجام دهد، ناراحت و عصبی می شوم
40- سرنوشتم این است که تنها زندگی کنم.
41- مردم هرگز با یکدیگر شرافتمندانه رفتار نمی کنند.
42- انرژی زیادی در ارتباطات می گذارم و متقابلا انرژی زیادی نیز کسب می کنم.
۴۳- برای ملاقات و یا حرف زدن با جنس مخالف، احساس خجالت می کنم.
44- مهمترین چیز برای من در روابط با سایرین آن است که بر آنها اعمال قدرت و کنترل داشته باشم.
۴۵- معتقدم که یک مادر خوب باید همیشه و در هر صورتی با بچه هایش خوب باشد.

 

قیمت به تومان:
11,000
اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی:

نکات قابل توجه:

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها مبلغ پرداختی قابل برگشت است. توضیحات و مشخصات فایلهای ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط آرین پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات شما درباره پرسشنامه روابط موضوعی بل

نام و نام خانوادگی:
 
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
   
نظر شما:
 
کد زیر را وارد کنید:
 

نظرات کاربران: