پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر
مقیاس اضطراب مرگ 15 سوالی
پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا
پرسشنامه محقق ساخته عوامل مؤثر بر سرزندگی در فضای باز مدرسه (از نظر دانش آموزان)
مقیاس رضایت از زندگی
پرسشنامه و آزمون سنجش دانش مهارت های زندگی
پرسشنامه و شاخص کیفیت زندگی
پرسشنامه مهارت های زندگی
پرسشنامه تعادل کار و زندگی
پرسشنامه تعادل کار و زندگی
پرسشنامه کیفیت زندگی در سالمندان
مقیاس فعالیت های زندگی روزانه سالمندان
پرسشنامه تعادل کار و زندگی هالدن و رنشاو
پرسشنامه سبک زندگی لعلی
پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی
پرسشنامه سبک های فرزندپروری
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری
پرسشنامه و آزمون جهت گیری زندگی
پرسشنامه رضایت از زندگی
پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران کلیوی
مقیاس سرزندگی
پرسشنامه رضایت از زندگی دانش آموزان هیوبنر
سیاهه تجارب زندگی
سیاهۀ تأثیرات وقایع بر زندگی
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی
پرسشنامه معنای زندگی استگر و همکاران
پرسشنامه دلایل زندگی لینهان و همکاران
پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت
پرسشنامه آثار سوگ هوگان -61 سوالی
پرسشنامه کیفیت زندگی ویر و شربون
پرسشنامه کیفیت زندگی کودکان پیش از دبستان
پرسشنامه سبک زندگی موثر بر وزن
پرسشنامه رویدادهای مهم زندگی پیکل
پرسشنامه سبک زندگی میلر و اسمیت
پرسشنامه مهارت های زندگی افراد وابسته به مواد
پرسشنامه مهارت های زندگی فرم بلند
آزمون جهت‌گيری به زندگي
مقياس چند بعدی رضايت از زندگی هیوبن
پرسشنامه خودکارامدی سبک زندگی
پرسشنامه معنا در زندگی استیگر و همکاران(MLQ)
مقیاس سرزندگی رایان و فردریک 7 سوالی
پرسشنامه خودکارآمدی سبک زندگی کلارک - 20 سوالی
مقياس رويدادهای زندگی پيکل و همکاران
پرسشنامه سنجش سبک زندگي در سالمندان
پرسشنامه رضایت از زندگی داینر
پرسشنامه رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS)
پرسشنامه امیدواری میلر 48 سوالی
پرسشنامه فرزندپروری شیفر 77 سوالی
پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26 سوالی
پرسشنامه سبک زندگی سالم والکر و همکاران
پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی
پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه (QOSL)
پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر
پرسشنامه سبک زندگی اسلامی - فرم کوتاه