پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی براساس مدل لایب کوال
پرسشنامه تاثیر عوامل بازاریابی خدمات در گسترش فروش اینترنت پرسرعت
پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات
پرسشنامه ارائه خدمات با خطای صفر
پرسشنامه عوامل موثر بر تمایل ترک خدمت کارکنان
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات پژوهشی
پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی
پرسشنامه آمیخته بازاریابی بیرونی خدمات
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی
پرسشنامه نظام جبران خدمات در سازمان
پرسشنامه رهبری خدمتگزار
پرسشنامه وفاداری مشتری به خدمات سازمان
پرسشنامه انگیزش شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت و عوامل آن
پرسشنامه عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر خدمات دولت سیار
پرسشنامه رهبری خدمتگزار
پرسشنامه دسترسی به خدمات مجلات الکترونیکی در کتابخانه ها
پرسشنامه ترک داوطلبانه شغل- تمایل به ترک خدمت
پرسشنامه مدل رضایت مشتری از خدمات آموزشی ایزدی
پرسشنامه سنجش رهبری خدمتگذار-66 سوالی
پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات شهرداری 22 سوالی
پرسشنامه رهبری خدمتگزار 23 سوالی