دانلود پرسشنامه حالات روانی

پرسشنامه فشار روانی سازمانی مدیران
پرسشنامه سنجش رشد روانی
پرسشنامه استرس (فشار روانی) شغلی
پرسشنامه و شاخص روابط با همسالان
تست روانشناسی سلامت روحی
پرسشنامه و آزمون آسایش روانی
پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع
پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی
پرسشنامه امنیت روانی (فرم کوتاه دانشجویی)
آزمون عصبیت یا روان نژندگرایی
پرسشنامه کیفیت روابط
پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی
پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی
پرسشنامه مهارت‌ها و توانایی های روابط انسانی
پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود
پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو
پرسشنامه و چک لیست نشانه های اختلالات روانی
پرسشنامه رضایت مراجع از مشاوره و روان درمانی
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف
پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر
پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان براساس DSM-IV - فرم ویژه معلم
پرسشنامه سلامت عمومی - سلامت روان
مجموعه درمانهای موج سوم روانشناسی
مقیاس نیازهای روانشناختی اساسی لاگواردیا و همکاران
پرسشنامه بهزيستی روان‌شناختی ریف و کیز - فرم کوتاه 18 سوالی
مقياس‌ پريشانی روان‌شناختی کسلر
پرسشنامه فشار روانی شغلي موسسه سلامت و ايمني انگليس
پرسشنامه مالکیت روان شناختی وین داین و پیرس 12 سوالی
فهرست نشانه‌های روانی ((SCL-90 (دروگاتيس و همکاران، 1973)
پرسشنامۀ مالکيت روان‌شناختی ون‌داين و پيرس
پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی- 124 سوالی
فرم تجدید نظر شده پرسشنامه سنجش تجارب روابط نزدیک برنین - 36 سؤالی
مقیاس خلاصه ارزیابی روانپزشکی اورال و گورهام- 18 ماده ای
پرسشنامه روابط چندبعدی خود-بدن - 46 سوالی
پرسشنامه جو روانی- اجتماعی کلاس 20 سوالی
پرسشنامه کارکردهای روانشناختی خانواده کیمیایی- 94 سوالی
پرسشنامه سنجش روابط ولی- فرزندی - 24 سوالی
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز
پرسشنامه نیازهای روانشناختی دسی و ریان
پرسشنامه سلامت روانشناختی محیط کار 37 سوالی مهداد (1389)
پرسشنامه خوش بینی -37 سوالی
پرسشنامه افسردگی
پرسشنامه اضطراب امتحان ابوالقاسمی 25 سوالی (TAI)
پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
پرسشنامه کمال گرایی هیل
پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و هیلر (GHQ-28)
پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر
پرسشنامه خود شکوفایی ASAI
مقیاس تجدیدنظر شده سیاهه رفتارهای مستقیم و غیر مستقیم زندانیان ایرلند (DIPC-R)
آزمون هوش هیجانی بار- آن
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی
پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو (فرم کوتاه)
پرسشنامه اختلال وابستگی راندولف
پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر
پرسشنامه تکانشگری بارت
آزمون کمرویی راحله سموعی (1382) - 44 سوالی
پرسشنامه وابستگی های ارزش خود (CSWS)
مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون
پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA
پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان
پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت
مقیاس خودپنداره راجرز
پرسشنامه رغبت ميشل گوكلن
مقیاس خودپنداره کودکان پیرز – هریس