دانلود پرسشنامه خلاقیت، هوش، توانایی های شناختی و روانی

مقیاس گرایش به تفکر انتقادی
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا
پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا
پرسشنامه تفکر استراتژیک
پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری
پرسشنامه ارزیابی جامع مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری
پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر
آزمون های تفکر خلاق فیلیپ کارتر
پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر 80 سوالی
مقاله بررسي وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390( به صورت Word)
پرسشنامه سبکهای تفکر استرنبرگ و واگنر - 61 سوالی
پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا
پرسشنامه تفکر غیر منطقی الیس- 66 سوالی
پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون
پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ فرم کوتاه
آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا
پرسشنامه مثلث شناختی
پرسشنامه آگاهی فراشناختی
پرسشنامه مثلث شناختی
پرسشنامه اضطراب شناختی بدنی و رفتاری
پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت
پرسشنامه دانش فراشناختی حل مسئله
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
پرسشنامه اضطراب شناختی
پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی
پرسشنامه خطاهای شناختی
پرسشنامه شناخت ارزش ها
پرسشنامه فراشناخت ولز و هاتون
پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی
پرسشنامه نیاز به شناخت کاسیوپو
پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف
پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر
پرسشنامه سبک های یادگیری شناختی کلب
پرسشنامه باور های معرفت شناختی شومر
آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی جونز
پرسشنامه باورهای فراشناختی- فرم نوجوان کااترایات - هاتون و همکاران
مقیاس نیازهای روانشناختی اساسی لاگواردیا و همکاران
پرسشنامه بهزيستی روان‌شناختی ریف و کیز - فرم کوتاه 18 سوالی
پرسشنامه حالت فراشناختی انیل و عابدی 20 سوالی
پرسشنامه مالکیت روان شناختی وین داین و پیرس 12 سوالی
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان کودکان گارنفسکی و کرایج - 36 سوالی
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان - 36 سوالی- نسخه کودکان
پرسشنامه‌ نياز به شناخت کاسيوپو نسخه کوتاه 18 سوالی
مقیاس سندرم شناختی/توجهی
پرسشنامه باورهای فراشناختی کارت رایت
پرسشنامۀ مالکيت روان‌شناختی ون‌داين و پيرس
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی فرم فارسی نسخه کودکان
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج 36 سوالی
پرسشنامه آگاهی فراشناخت اسکرا و دنیسون - 52 سؤالی
پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر-63 سؤالی
پرسشنامه فراشناخت پانوئورا و فیلیپو - 30 سوالی
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان فرم کوتاه
پرسشنامه تحریفهای شناختی بین فردی- 19 سؤالی
پرسشنامه مثلث شناختی
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 84 سوالی
پرسشنامه تنظیم شناختي هيجان فرم فارسی- 36 سوالی(CERQ-P)
پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز
پرسشنامه نیازهای روانشناختی دسی و ریان
پرسشنامه آگاهی فراشناختی مختاری و ریچارد
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج نسخه کوتاه 18 سوالی
پرسشنامه همدلی – بهر و تحلیل – بهر کودکان
پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی
پرسشنامه سبک های حل مسأله
پرسشنامه حل مساله
پرسشنامه حل مسئله هپنر
رسش نامه ی حل تعارض پرسشنامه ویکز ( 1994 )
پرسشنامه توانایی حل مسأله اجتماعی دزوریلا و همکاران -25 سوالی
پرسشنامه حل مساله هپنر -35 سوالی
پرسشنامه حل تعارض - 40 سوالی
پرسشنامه حل مساله خانواده احمدی 30 سؤالی
پرسشنامه حل مساله هپنر - 35 سوالی(PSI)
پرسشنامه حل مسئله -16 وسالی
پرسشنامه شیوه های حل مسئله کسیدی
آزمون هوش هیجانی بار- آن
مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی
پرسشنامه خلاقیت تورستون(CREE)
پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE)
آزمون خواندن بدیعیان (1375)